IT strategisk rådgivning

IT er i dag en så integreret del af virksomhedernes infrastruktur, at alle forretningsinitiativer skal understøttes af IT. Virksomhedernes IT-initiativer skal hele tiden balanceres, så de understøtter forretningsstrategien/-prioriteter og der skal følges op på at de implementerede IT-løsninger fortsat leverer de outcomes de blev sat i verden for

Med en proaktiv indsats til IT strategisk planlægning undgås det at IT bliver et forsinkende led for virksomhedens forretningsinitiativer.


Vores ydelseskoncepter omfatter bl.a.:

Etablering af porteføljestyring

 • IT projektporteføljestyring planlægger og følger op på virksomhedens IT aktiviteter på både kort og lang sigt
 • Vi bistår med at etablere porteføljestyring på såvel strategisk som operationelt plan, for at sikre, at der altid er overblik over virksomhedens igangværende og planlagte IT relaterede aktiviteter og de påkrævede ressourcer samt en effektiv prioriteringsmodel.

Outcome baseret Assessment af IT landskabet 

 • Mange forretningsinitiativer kræver større ændringer i det eksisterende IT landskab for at kunne realisere det forventede

  outcome og mange digitale initiativer har aldrig fået indfriet det planlagte outcome.

 • Vi bistår med vurdering/analyse af om det eksisterende IT-landskab eller enkelte applikationer understøtter forretningsbehov og om de planlagte outcomes er blevet realiseret. Gennem et struktureret forløb får vi identificeret områder, hvor der bør sættes ind for bedre at understøtte forretningen og realisere det ønskede outcome.

 • Vi bistår med konsekvensanalyse på IT landskabet af påtænkte forretningsinitiativer for at undgå at IT bliver et forsinkende led

Etablering/revision af IT strategisk grundlag

 • Mange IT strategier er udformet som statisk dokumenter. Vi tror på at IT strategien er en kontinuerlig proces der hele tiden skal tilpasses og balanceres.
 • Vi bistår med at virksomheden får etableret et IT strategisk grundlag, der sikrer at IT landskabet optimalt understøtter virksomhedens forretningsstrategi/prioriteter
 • I fællesskab udarbejdes IT målsætninger, pejlemærker og principper for IT.
 • De nødvendige IT capabilities for at kunne understøtte forretningsstrategi identificeres og der udarbejdes en IT strategisk handlingsplan i form af input til IT porteføljeplan.

Etablering af IT governance model

 • En god governance model er centralt for en veldrevet IT organisation og for en effektiv udnyttelse af de digitale muligheder.
 • Vi bistår med at få etableret en smidig og operationel styringsmodel for virksomhedens IT aktiviteter, så der er klarhed over bl.a. hvem og hvordan, der kan igangsætte IT aktiviteter, hvordan de finansieres og prioriteres samt overblik over de indlejrede risici virksomheden har ved sit IT landskab

Review af eksternt sourcede aftaler

 • Eksternt sourcede aftaler forløber ikke altid som forventet - det være sig driftsaftaler, AMS aftaler eller aftaler om projektleverancer.
 • Utilfredsstillende service, fejlbehæftede leverancer eller løbsk økonomi er indikationer på af aftalen skal have et review.
 • Vi bistår med at få lavet et sundhedstjek på de eksternt sourcede aftaler, og med at identificere og implementere forbedrende tiltag både internt i virksomheden og hos den eksterne part.

Effektivisering af IT funktioner og leveranceprocesser

 • En effektiv organisering og hensigtsmæssige leveranceprocesser
 • Vi bistår med at sikre, at såvel IT organisation som IT leverance-processer er optimalt tilrettelagt indenfor såvel projektudvikling, application management samt IT service management/drift.
 • Vores udgangspunkt er velafprøvede leverancemodeller, såsom ITIL, SAFe, SIAM og AMS, men implementeret på et niveau der giver mening for virksomheden